Proszę czekać
 

Regulamin konkursu "ŚMIESZNA MINKA"

§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia ogólnopolskiego Konkursu „ŚMIESZNA MINKA” (zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa; wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 12662 R; adres zakładu głównego: 35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10; NIP: 813-370-04-85 (zwana dalej Organizatorem).

3. Konkurs przeprowadzany będzie w okresie od dnia 09.05.2019 r. do dnia 15.06.2019 r. na łamach wydawanego przez Organizatora magazynu DOBRA MAMA oraz na stronie internetowej www.dobra-mama.pl.

4. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dobry Dom Sp. z o.o. sp. k., ul. Litewska 10, 35-302 Rzeszów zwana dalej Administratorem.

5. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Litewska 10, 35-302 Rzeszów lub email: ado@grupadobrydom.pl

6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

a. art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgoda w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Administratora, w przypadku wygrania konkursu i dostarczania nagrody – podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem dotyczącej uczestnictwa w konkursie (zwana dalej „Umową”), dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO

b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na zaoferowaniu klientom produktów i usług Administratora.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także później – w zakresie przewidzianym przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

9. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy organizacji konkursu, podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz dostawcy serwera poczty elektronicznej.

10. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.

11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

13. Wraz ze zgłoszeniem do udziału w konkursie, uczestnik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla celów pozostałej działalności Administratora w szczególności dla celów marketingowych.

14. Wraz z ze zgłoszeniem do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka oraz wyraża zgodę na jego publikację w wersji drukowanej jak i elektronicznej.


§ 2

[Postanowienia Ogólne]

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Za zgodą przedstawiciela ustawowego w Konkursie mogą brać udział również osoby ograniczone w zdolności do czynności.

3. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, która w trakcie trwania Konkursu prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.dobra-mama.pl oraz za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.dobra-mama.pl prześle Organizatorowi od 1 do 4 zdjęć, wykonanych dowolnej klasy aparatem fotograficznym (w tym także aparatem fotograficznym z telefonu komórkowego), prezentujące zdjęcie dziecka i rodziny podczas wyjazdów i zabaw zimowych.

4. Za prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy uznany zostanie formularz, który zawiera zgodne z prawdą informacje o Uczestniku Konkursu, w tym jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych – w szczególności na ich zbieranie, utrwalanie i przechowywanie – dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jak również dla celów marketingowych lub statystycznych.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również osoby zatrudnione przez podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z osobą zatrudnianą przez Organizatora albo podmiot współpracujący z Organizatorem w stosunku przysposobienia.

6. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z:

a) zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu postanowień przedmiotowego Regulaminu;

b) wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Uczestnika Konkursu przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego danych osobowych, w szczególności na ich zbieranie, utrwalanie i przechowywanie, dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jak również dla celów marketingowych lub statystycznych;

c) oświadczeniem przez Uczestnika Konkursu, że przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do przesłanych zdjęć, tj. wyłączne prawo do korzystania z przesłanych zdjęć i rozporządzania tymi zdjęciami na wszystkich polach eksploatacji, jak również że nie udzielił licencji wyłącznej uprawniającej podmiot, któremu udzielona została licencja, do wyłącznego korzystania ze zdjęć na którymkolwiek z pól eksploatacji, o których mowa w pkt. e);

d) udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie dokonania czynności, o których mowa w ust. 3, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

- utrwalania;

- zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;

- wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;

- wprowadzenia do pamięci komputera;

- publikacji w tytułach Organizatora, w szczególności w magazynie DOBRA MAMA;

-publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności na stronie internetowej www.dobra-mama.pl;

e) przyznaniem Organizatorowi prawa do upoważnienia osób trzecich do korzystania z przesłanych odpowiedzi w zakresie uzyskanej licencji;

f) oświadczeniem przez Uczestnika Konkursu, że przesłane zdjęcia nie stanowią opracowania cudzego utworu, w szczególności nie są przeróbką, są oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz że nie naruszają praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim;

g) wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na publikację na łamach magazynu DOBRA MAMA oraz na stronie internetowej www.dobra-mama.pl zdjęć nadesłanych przez Uczestnika Konkursu w ramach Konkursu;

h) oświadczeniem, że Uczestnik Konkursu nie będzie występował wobec Organizatora z żadnymi roszczeniami z tytułu udzielenia zgody na publikacje na łamach magazynu DOBRA MAMA oraz na stronie internetowej www.dobra-mama.pl zdjęć nadesłanych przez Uczestnika Konkursu w ramach Konkursu;

i) oświadczeniem, że Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w Regulaminie, w szczególności:

- za poniesione przez Organizatora szkody w związku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do przesłanych zdjęć przysługują w całości osobie trzeciej albo przysługują poza Uczestnikiem Konkursu także osobie trzeciej, albo że Uczestnik Konkursu udzielił osobie trzeciej licencji wyłącznej uprawniającej tę osobę do wyłącznego korzystania z Utworu na którymkolwiek z pól eksploatacji wymienionych w pkt. e)

- w przypadku dochodzenia przez osobę trzecią, której prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, zostały naruszone, od Organizatora lub od osoby upoważnionej przez Organizatora do korzystania ze zdjęć w zakresie uzyskanej przez Organizatora licencji jakichkolwiek roszczeń w związku z korzystaniem przez Organizatora z przesłanych zdjęć, Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za poniesioną przez osobę trzecią szkodę oraz zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań zmierzających do ochrony interesów Organizatora, w tym do wykazania bezpodstawności dochodzonych przez osobę trzecią roszczeń, z zastrzeżeniem, że Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przystąpienia w charakterze interwenienta ubocznego do sprawy wszczętej przeciwko Organizatorowi z powództwa osoby trzeciej, której prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, zostały naruszone w związku z korzystaniem przez Organizatora z przesłanych zdjęć, a w razie wyrażenia przez strony postępowania zgody do wejścia w miejsce strony, do której przystąpi;

j) wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na otrzymywanie od Organizatora na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204);


§ 3

[Zasady Konkursu]

1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.dobra-mama.pl oraz przesłanie do Organizatora za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.dobra-mama.pl od 1 do 4 zdjęć, wykonanych dowolnej klasy aparatem fotograficznym (w tym także aparatem fotograficznym z telefonu komórkowego), prezentujących dziecko wraz ze zwierzęciem np. domowym.

2. Zdjęcia mogą być przesyłane w terminie do dn. 15.06.2019 r. Termin, o którym mowa w zd. 1, zostanie dochowany, jeśli przed jego upływem Uczestnik Konkursu wprowadzi zdjęcia do środka komunikacji elektronicznej - aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.dobra-mama.pl.

3. Organizator wykluczy od udziału w Konkursie osobę, która nie podała albo podała niepełne lub nieprawdziwe dane, których podania wymagano przy uzupełnianiu formularza zgłoszeniowego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania przesłanych przez Uczestnika Konkursu zdjęć w sytuacji, gdy przesłane zdjęcia nie będą związane z tematyką Konkursu, tzn. nie będą prezentowały dziecka i zwierzaka.

5. W terminie do 25.06.2019 r. powołana przez Organizatora Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni zwycięzców Konkursu.

6. Organizator zastrzega, że w tym terminie przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu Komisja będzie brała pod uwagę zdjęcia nadesłane przez Uczestników Konkursu począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia poprzedzającego termin, w którym Komisja będzie wyłaniała zwycięzcę Konkursu.

7. Decydującym kryterium branym pod uwagę przez Komisję przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu będzie każdorazowo zdjęcie dziecka ze zwierzęciem, przesłane przez Uczestnika Konkursu. Organizator podkreśla, że nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych zdjęć.

8. Poza wyłonieniem zwycięzców Konkursu Komisja, o której mowa w ust. 6, będzie w szczególności:

a) dbała o zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim osobom, które dokonały czynności, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu;

b) zabezpieczała zgodność przebiegu wydawania nagród z Regulaminem Konkursu.

9. W terminie siedmiu dni roboczych od zakończenia Konkursu wyniki, w szczególności imię zwycięzcy Konkursu oraz nagrodzone przez Komisję zdjęcie lub zdjęcia, ogłaszane będą przez Organizatora na stronie internetowej www.dobra-mama.pl.

10. O wynikach Konkursu zwycięzcy powiadomieni zostaną również telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mailowej.

11. W wydaniu magazynu DOBRA MAMA Organizator opublikuje zbiorcze wyniki Konkursu, w szczególności imię każdego ze zwycięzców Konkursu oraz nagrodzone przez Komisję zdjęcia.

§ 4

[Nagrody]

1. Zwycięzcy Konkursu, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, otrzymają jedną z wymienionych poniżej nagród, według uznania Komisji:

a. Zestaw prezentowy – Pierwsza pielęgnacja maluszka MOMME

b. Kremy do rąk SEMILAC CARE

c. Laktator ręczny "Lakta Mila" (1x), wkładki laktacyjne "Profi" 40 szt. (2x), dwupak pojemników na pokarm SIMED

d. Wygodny, zapinany na suwak plecaczek – pluszaczek Miś CORVET

2. Organizator przyzna zwycięzcom Konkursu dodatkowe nagrody pieniężne stanowiące 11,11% wartości otrzymywanych przez zwycięzców Konkursu nagród. Nagrody pieniężne, o których mowa w zd. 1, nie będą wypłacane zwycięzcom konkursu, lecz pobrane zostaną jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagród, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

3. Nagrody pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, stosownie do postanowień ust. 2, zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, chyba że zwycięzca Konkursu poinformuje Organizatora o zamiarze osobistego odbioru nagrody, przy czym wydanie nagrody nie może nastąpić przed upływem 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie, potrącenie i wpłacenie do właściwego Urzędu Skarbowego podatku należnego z tytułu nagród otrzymanych przez zwycięzców Konkursu.

5. W przypadku zmiany dostawców nagród Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia nagrody jej ekwiwalentem o możliwie zbliżonych parametrach.

6. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni ani do żądania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane nagrody, ani do zamiany przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową.

7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść na osobę trzecią przysługującego im prawa do nagrody.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentów potwierdzających tożsamość zwycięzców Konkursu w przypadku osobistego odbioru nagród.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z działaniem poczty i firm kurierskich, w szczególności za niedoręczenie, opóźnienie w doręczeniu, zniszczenie lub uszkodzenie nagród.

§ 5

[Postępowanie reklamacyjne]

1. Reklamacje mogą być zgłaszane zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 Regulaminu.

2. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej pod rygorem nieważności przesyłką listową poleconą na adres zakładu głównego Organizatora, tj. 35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Decyzje podjęte przez Organizatora w wyniku rozpatrzenia reklamacji są decyzjami ostatecznymi.

§ 6

[Postanowienia końcowe]

1. Przedmiotowy Regulamin jest jawny.

2. Przedmiotowy Regulamin dostępny jest w zakładzie głównym Organizatora (35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10) oraz na stronie internetowej www.dobra-mama.pl

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

4. Wszelkie spory powstałe na tle wzajemnych zobowiązań Organizatora i Uczestników Konkursu związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.